АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Санамж:

1. Та монгол фонтоор бичнэ үү.
2. Улаан одтой талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
3. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
4. Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
5. Aнкетийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор холбогдоогүй бол таны анкет нөөцөнд бүртгэгдэх тул анхаарна уу.
Зөвхөн “Жем Интернэшнл” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав.

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.