Борлуулалтын менежер

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТЯрилцлага I:____Тест:___________Ярилцлага II:_______

Сонирхож буй àæëûí áàéð:………………………………….    1.Анкетыг товч тодорхой, үг товчлохгүйгээр бичнэ үү.

Àæèëä îðîõ áîëîìæòîé õóãàöàà:………………………….    2.Анкетад ерөнхий боловсролын гэрчилгээ, их дээд сургууль

Одоо эрхэлж буй ажил:………………………………………………       дипломын хуулбарыг хавсаргана.

Таны хүсч буй цалин………………………………………………….   3.Хавсаргасан материалыг буцааж олгохгүй

Íýã. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

      Ñ¿¿ëèéí 3 ñàðä àâàõóóëñàí ºíãºò 3õ4 çóðàг  

Ýöýã /ýõ/-èéí íýð:………………………………………………ªºðèéí íýð: …………………………………………

Óðãèéí îâîã:…………………..Òºðñºí îãíîî: …………………..Íàñ:…………………. Õ¿éñ: ………..……….

Òºðñºí àéìàã, õîò:………………………………. ñóì,ä¿¿ðýã:…………………………………………….

¯íäýñ óãñàà:     ………………………………………Íèéãìèéí ãàðàë: …………………………………

Îðøèí ñóóãàà õàÿã: …………………………………………………………………………………………….

            ººðèéí                            ò¿ðýýñýëäýã                                   ýöýã,ýõ,õàìààòàíãèéí

Óòàñ: ãаð:…………………….  ãэð:……………………… .È-ìýéë õàÿã:………………………………

Ðåãèñòðèéí äóãààð:…………………………………………………..

Áèåèéí ºíäºð………………………… æèí………………………

Æîëîîíû ýðõòýé ýñýõ,àíãèëàë:………………………………. Òèéì                        ¯ã¿é

Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ………………………………………

Õî¸ð. ÃЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ

Ãýðëýñýí ýñýõ:    òèéì               ¿ã¿é                               Àì á¿ëèéí òîî:                               Õ¿¿õäèéí òîî:

А. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë: /Îäîî õàìò àìüäàðäàã õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íэ./

  Òàíû õýí  Овог, нэр  Òºðñºí îí  Òºðñºí àéìàã, õîò,ñóì  Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë    Õîëáîî áàðèõ óòàñ
      
      
      
      

Б.Óðàã òºðëèéí áàéäàë:/Òàíû áîëîí ýõíýð /íºõºð/-èéí ýöýã ýõ,òºðñºí àõ, ýã÷, ä¿¿, ýõíýð íºõºð, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õäèéã áè÷íý/

  Òàíû õýí  Õýíèé õýí  Òºðñºí îí  Òºðñºí àéìàã, õîò, ñóì  Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë    Õîëáîî áàðèõ óòàñ
      
      
      
      

Ñàðûí ºðõèéí îðëîãî:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ãóðàâ.БОЛОВСРОЛ

Дээд            Тусгай дунд                 Бүрэн дунд                   Бүрэн бус дунд                Бусад

А.Ерөнхий боловсрол:

Ýëñýí îðñîí Îí ñàð ºäºðÒºãññºí Îí ñàð ºäºð  Õààíà, ìÿàð ñóðãóóëü  Ìýðãýæèë/ ÌýðãýøèëÄèïëîìûí äóãààðÃîë÷ ä¿í
      
      

Б.Их, дээд сургууль:        Баклавр                            Магистр                                    Доктор

Ýëñýí îðñîí Îí ñàð ºäºðÒºãññºí Îí ñàð ºäºð  Õààíà, ìÿàð ñóðãóóëü  Ìýðãýæèë/ ÌýðãýøèëÄèïëîìûí äóãààðÃîë÷ ä¿í
      
      
      
      

Хамгаалсан сэдэв:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В.Ñóðãàëò: /Òà ìýðãýæëýýðýý áîëîí ººðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð õàìðàãäàæ áàéñàí ñóðãàëò, äàäëàãà/

Îí¯ðãýëæèëñýí õóãàöààÕààíà ÿìàð áàéãóóëëàãàäßìàð ÷èãëýëýýð
    
    
    

ĺðºâ.ÀЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

Íèéò àæèëëàñàí æèë…………../ÈÄÑ òºãñºã÷ îþóòíóóä ñàéí äóðûí, öàãийí áîëîí îëîí íèéòèéí àæëûã áè÷èæ áîëíо/

Хамгийн сүүлд ажилласан туршлагаасаа эхлэн бичнэ үү
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Õýðýâ òà óäààí õóãàöààãààð àæèë õèéãýýã¿é áîë…………………………………………………………………………………………………..

Тав. УР ЧАДВАР

 ТөрөлХичээллэсэн жилЗэрэг, цолАмжилт
Урлаг    
Спорт    
Бусад    

                                                                 Çóðãàà. ØАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ

ÎíØàãíàëûí íýðÒàéëáàð
   
   

Зургаа. ÁУСАД

1. Òàíû èðýýä¿éí çîðèëãî: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Òàíû äàâóó, ñóë òàë: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Òà ººðèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð бичнэ үү……………………………………………………………………………………………………..

4. Өөрийнхөө талаар нэмж оруулах зүйл: …………………………………………………………………………………………………………..

Компани анкет хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн……………………………………./Гарын үсэг/                                   ……он…..сар…..өдөр

ТАНД БАЯРЛАЛАА

Спиртийн үйлдвэрийн ажилтан Л.Батбаяр

Намайг Лхагва овогтой Батбаяр гэдэг. Би Жем Интернэшнл ХХК-ийн Спиртийн үйлдвэрт  хүнсний үйлдвэрийн аргон гагнуурчинаар мэргэжлээр тасралтгүй 18 жил ажиллаж байна. Монгол улсын шилдэг татвар төлөгч, топ аж ахуйн нэгжийн нэг монголын хүнсний үйлдвэрийн чанар стандартыг хангасан, сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтэй ийм сайхан үйлдвэрт ажиллаж байгаадаа их баяртай байдаг. Мөн байгууллагын удирдлагууд маань ажилчдын санаа бодлыг сонсдог, ажилчдаа дэмждэг, хамтран ажилладаг нөхөд маань нийтэч, эв санаа нэгтэй байдаг нь ажилдаа дуртай байх, ажлаа сайн хийх урам зоригийг надад өгдөг. 

Тээвэр ложистик эрхэлсэн захирал Э.Тайванбаяр

Хувь хүний хөгжил, төлөвшил, байр суурь, ирээдүйн зорилго, амжилт, зүтгэл бүхэн эрхэлж буй ажил үйлстэй нь холбоотой гэж боддог.  Би “Жем Трейд” ХХК-д 2007 оноос Маркетингийн менежер, Борлуулалтын менежерээр ажлын гараагаа эхлүүлж, 2013 оноос хойш Тээвэр ложистикийн албыг хариуцан ажиллаж байна. Миний хувьд байгууллагынхаа нэгэн эд эс болж яваадаа үргэлж бахархдаг. Хамт олондоо амжилт хүсье.

Захиргаа, хүний нөөц эрхэлсэн захирал Б.Ариунаа

Сайн байна уу.

Манай компани ажилтнуудынхаа үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, ур чадварыг хөгжүүлэх үндсэн бодлого баримтлан ажилладаг бөгөөд үнэнч шударга, тууштай, зорилготой залуусаар эгнээгээ бүрдүүлж, хамтран ажиллахдаа таатай байх болно. 

Амжилт хүсье.