Борлуулалтын менежер

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТЯрилцлага I:____Тест:___________Ярилцлага II:_______

Сонирхож буй àæëûí áàéð:………………………………….    1.Анкетыг товч тодорхой, үг товчлохгүйгээр бичнэ үү.

Àæèëä îðîõ áîëîìæòîé õóãàöàà:………………………….    2.Анкетад ерөнхий боловсролын гэрчилгээ, их дээд сургууль

Одоо эрхэлж буй ажил:………………………………………………       дипломын хуулбарыг хавсаргана.

Таны хүсч буй цалин………………………………………………….   3.Хавсаргасан материалыг буцааж олгохгүй

Íýã. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

      Ñ¿¿ëèéí 3 ñàðä àâàõóóëñàí ºíãºò 3õ4 çóðàг  

Ýöýã /ýõ/-èéí íýð:………………………………………………ªºðèéí íýð: …………………………………………

Óðãèéí îâîã:…………………..Òºðñºí îãíîî: …………………..Íàñ:…………………. Õ¿éñ: ………..……….

Òºðñºí àéìàã, õîò:………………………………. ñóì,ä¿¿ðýã:…………………………………………….

¯íäýñ óãñàà:     ………………………………………Íèéãìèéí ãàðàë: …………………………………

Îðøèí ñóóãàà õàÿã: …………………………………………………………………………………………….

            ººðèéí                            ò¿ðýýñýëäýã                                   ýöýã,ýõ,õàìààòàíãèéí

Óòàñ: ãаð:…………………….  ãэð:……………………… .È-ìýéë õàÿã:………………………………

Ðåãèñòðèéí äóãààð:…………………………………………………..

Áèåèéí ºíäºð………………………… æèí………………………

Æîëîîíû ýðõòýé ýñýõ,àíãèëàë:………………………………. Òèéì                        ¯ã¿é

Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ………………………………………

Õî¸ð. ÃЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ

Ãýðëýñýí ýñýõ:    òèéì               ¿ã¿é                               Àì á¿ëèéí òîî:                               Õ¿¿õäèéí òîî:

А. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë: /Îäîî õàìò àìüäàðäàã õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íэ./

  Òàíû õýí  Овог, нэр  Òºðñºí îí  Òºðñºí àéìàã, õîò,ñóì  Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë    Õîëáîî áàðèõ óòàñ
      
      
      
      

Б.Óðàã òºðëèéí áàéäàë:/Òàíû áîëîí ýõíýð /íºõºð/-èéí ýöýã ýõ,òºðñºí àõ, ýã÷, ä¿¿, ýõíýð íºõºð, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õäèéã áè÷íý/

  Òàíû õýí  Õýíèé õýí  Òºðñºí îí  Òºðñºí àéìàã, õîò, ñóì  Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë    Õîëáîî áàðèõ óòàñ
      
      
      
      

Ñàðûí ºðõèéí îðëîãî:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ãóðàâ.БОЛОВСРОЛ

Дээд            Тусгай дунд                 Бүрэн дунд                   Бүрэн бус дунд                Бусад

А.Ерөнхий боловсрол:

Ýëñýí îðñîí Îí ñàð ºäºðÒºãññºí Îí ñàð ºäºð  Õààíà, ìÿàð ñóðãóóëü  Ìýðãýæèë/ ÌýðãýøèëÄèïëîìûí äóãààðÃîë÷ ä¿í
      
      

Б.Их, дээд сургууль:        Баклавр                            Магистр                                    Доктор

Ýëñýí îðñîí Îí ñàð ºäºðÒºãññºí Îí ñàð ºäºð  Õààíà, ìÿàð ñóðãóóëü  Ìýðãýæèë/ ÌýðãýøèëÄèïëîìûí äóãààðÃîë÷ ä¿í
      
      
      
      

Хамгаалсан сэдэв:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В.Ñóðãàëò: /Òà ìýðãýæëýýðýý áîëîí ººðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð õàìðàãäàæ áàéñàí ñóðãàëò, äàäëàãà/

Îí¯ðãýëæèëñýí õóãàöààÕààíà ÿìàð áàéãóóëëàãàäßìàð ÷èãëýëýýð
    
    
    

ĺðºâ.ÀЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

Íèéò àæèëëàñàí æèë…………../ÈÄÑ òºãñºã÷ îþóòíóóä ñàéí äóðûí, öàãийí áîëîí îëîí íèéòèéí àæëûã áè÷èæ áîëíо/

Хамгийн сүүлд ажилласан туршлагаасаа эхлэн бичнэ үү
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Албан газрын нэр:……………………………………….. Удирдлага:…………………………………………..Утас:………………………. Орсон он:……….он……сар……өдөр   Албан тушаал………………………………………..Цалин:………………………………….. Гарсан он:………он……сар…..өдөр   Албан тушаал…………………………………………Цалин:………………………………….. Чиг үүрэг:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Гарсан шалтгаан:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Õýðýâ òà óäààí õóãàöààãààð àæèë õèéãýýã¿é áîë…………………………………………………………………………………………………..

Тав. УР ЧАДВАР

 ТөрөлХичээллэсэн жилЗэрэг, цолАмжилт
Урлаг    
Спорт    
Бусад    

                                                                 Çóðãàà. ØАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ

ÎíØàãíàëûí íýðÒàéëáàð
   
   

Зургаа. ÁУСАД

1. Òàíû èðýýä¿éí çîðèëãî: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Òàíû äàâóó, ñóë òàë: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Òà ººðèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð бичнэ үү……………………………………………………………………………………………………..

4. Өөрийнхөө талаар нэмж оруулах зүйл: …………………………………………………………………………………………………………..

Компани анкет хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн……………………………………./Гарын үсэг/                                   ……он…..сар…..өдөр

ТАНД БАЯРЛАЛАА